Opdateret d. 11.7.2018

Tilbage til forsiden

Naturdagbog 2018

Søndag den 8. juli. Skyfrit, svag vind og op til 26 grader

Ager-svinemælk

Regnfan

Sandkryb
På Hirsholmene med NFD-Nord søndag formiddag den 8. juli

I et landskab præget af store sten og strandvolde finder man et af Danmarsk rigeste samfund af kolonirugende kystfugle. Ca. 7 km fra Frederikshavn ligger Hirsholmene, Danmarks nordligste øgruppe. I 1938 blev øerne fredet som videnskabeligt reservat. Og i 1981 blev fredningen udvidet til også at omfatte det omkringliggende havområde. Øgruppen er tillige en del af Ramsarområde nr. 8, EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 11 og habitatområde nr. 4. Splitterne, havterne, fjordterne og tejst er udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområdet.

Øgruppen består af følgende småøer: Deget, Kjølpen, Hirsholmen, Græsholmen og Tyvholmen nævnt fra syd til nord. I 2008 blev der i Skov-og Naturstyrelsens regi gennemført en optælling af ynglefugle på alle 5 øer. Her vil jeg blot referere til tallene for de udpegede fugle: Splitterne 1120 par, yngler kun på Hirsholm. Havterne 20 par på Hirsholm, 5 par på Græsholm og 30 par på Deget. Fjordterne blev ikke registreret. Tejst 800 par på Hirsholm, 10 par på Græsholm, 75 par på Tyvholm, 30 par på Kjølpen og 150 par på Deget. Det skal også her bemærkes, at der blev ialt talt ca. 6500 par Sølvmåger, Ca. 2800 par hættemåger, der i øvrigt kun yngler på Hirsholm og ca. 1700 par skarver, der kun yngler på Græsholm.

Tejsten er en lille alkefugl i sort og hvidt med røde fødder, der matcher næbbets indvendige farve. Kolonien, der holder til på molen ved indsejlingen til den lille havn, rummer 7-800 ynglepar, hvilket er ca. halvdelen af Danmarks ynglebestand.

Splitternen er den største af de almindeligt forekommende ternearter i DK. Den kendes let på det sorte næb med gul spids, dybe kraftige vingeslag og det hæse skrig. Hirsholmene rummer en af de største kolonier i Danmark. Kolonien placeres centralt i en hættemågekoloni, når denne er etableret.

Havterne så jeg ikke på denne tur, men i maj 2013 fandt jeg den som ynglefugl på kysten nord for havnemolen. Fjordternen så jeg heller ikke, men som det fremgår af optællingerne i 2008, var den på det tidspunkt allerede forsvundet fra øen. Det kan her oplyses, at Deget i 1970'erne rummede landets største koloni på ca. 200 par. Men den blev siden reduceret til 30 par i 1995, og nu er den, som allerede omtalt, forsvundet.

Som i det øvrige Danmark bar Hirsholmens plantevækst præg af den lange tørkeperiode. Men de planter, som jeg har lagt på siden, klarede sig rimeligt.

Da jeg kom hjem, trak jeg en gammel fugle- og fotobog fra 1932 med titlen "De sorte tejsters øer" ud af min reol. Måske stod der noget om Hirsholmenes fugleliv. Men det viste sig, at bogen, skrevet af fotograf og ornitolog Carl Adolf Rasmussen, omhandlede fuglene på Nordre Rønner, en lille øgruppe nord for Læsø. Jeg blev grebet af hans måde at skrive på og hans forhold til naturen. Jeg tror, at enhver naturfotograf vil have glæde af at læse det lille uddrag, jeg her linker til. Hvor er det blevet let at fotografere i dag. Ingen klodsede kameraer, og et lille kort har erstattet de store glasplader! klik

Næbbets indvendige røde farve ses fint her

Og her ses de røde fødder

Så gode venner er de vist

Men tilsyneladende ikke så længeSplitterne

Splitterne med tobis

Splitterne

Splitterne med tobis

Splitterne med tobis

Havterne foto fra 30.maj 2013

Ung hættemåge

Skærpiber yngler på Hirsholm med 1-2 par

Ager-snerle

Røllike

Strandarve
Torsdag den 28. juni. Sommervejr med op til 28 grader. Frisk vind hen på eftermiddagen Opsamling af nogle få fotos frem til 1. juli


Strand-kvan på diget nord for Vår Skov

Liden klokke. Vokser mellem fliserne på terrassen. Inger vander den flittigt

Skråstreg-bredpande

Stor bredpande

Stor bredpande

Larver i rosenbusk 5-6 mm store

Bomlærke på yngleplads, Bollerup
Torsdag den 28. juni. Sommervejr med op til 28 grader. Frisk vind hen på eftermiddagen Nogle "postkort" fra kysten syd for Løgstør plus lidt planter, fotograferet den 6. juni.

Jeg var på udkig efter strand-hornskulpe, men fandt den ikke. Jeg gik sikkert ikke langt nok mod Lendrup. Jeg har derfor indsat et arkivbillede af den ret sjældne plante, der i øvrigt hører til valmuefamilien.


Strand-hornskulpe

Strand-hornskulpe

Opskyllede hjertemuslinger bevokset med bidende stenurt

Hylden blomstrer. I baggrunden LimfjordsmuseetStrandkål

Næsten afblomstret strandkål

Slangehoved

Agersnerle
Onsdag den 30. maj
Det varme vejr fortsætter. Da det truede med regn og torden fik vi ikke mange dråber. I dag har vi målt 27 grader
Opdatering fra den 30. maj dagen efter, vi fik lidt regn og fra Halkær Sø 30. maj, fra 05:30 til 08:10
Det våde vejr lokkede sneglene frem. Vi fandt en del voldsnegle og Ingers skarpe blik for den iberiske snegl slog til. Hun har i øvrigt opstillet flere øltelte rundt i haven, og de tiltrækker mange små ibiriske.

Endelig tog jeg mig sammen, stod tidligt op og kørte direkte til Halkær Sø og det fortrød jeg ikke. Det var endnu stille vejr, da jeg kom, men i løbet af en time tog vinden til, og så er det ikke let at fotografere insekter. Jeg var ikke gået ret langt på diget, som i øvrigt er ret ufremkommeligt på grund af højt græs, førend jeg kunne se, at jeg var kommet i rette tid for pragtvandnymferne Se forsiden og majfluerne. I lang tid koncentrerede jeg mig om dem, men havde også et øje på fuglene: Kærsanger, rørsanger, rørspurv og gøg. En rørhøg kom ret nær, men der kom ikke noget brugbart billede ud af det.Blå libel han 30. maj

Fireplettet libel 30. maj

Majflue 30. maj

Majflue 30. maj

Majflue 30. maj

Gøg 30. maj

Kærsanger 30. maj

Voldsnegl 29. maj

Voldsnegl 29. maj

Voldsnegl 29. maj

Tusindben 29. maj

Vinbjergsnegl

Havesnegl
Lørdag den 19. maj
Det varme vejr fortsætter med op til 26 grader.

Landsvale Virksund Havn

Græsspinder også kaldet vanddrikker (larven lever på græsser og drikker vanddråber af bladene) Værn Sande


Bynkefugl
Tur til Tipperne ved Ringkøbing Fjord, Fil Sø og Skjern Enge den 13. og 14 maj. De tilknyttede fotografier er lagt på i kronologisk rækkefølge. Nogle fotos er linket til et større billede, hvor motivet kommer bedre til sin ret.

Min planlagte tur til Varanger i denne uge aflyste jeg, da vejrudsigten ikke var gunstig-gråvejr og regn. Som kompensation tog jeg en alenetur startende søndag morgen kl. 05:10 til Værneengene og Tipperne ved den sydlige del af Ringkøbing Fjord. Min tur sydvestover gik til Bjørnsholm, videre over Virksund gennem Skive, og ved Skånsø, der ligge vest for Hvidemosen ved Hjarl Hede holdt jeg pause. Her fandt jeg mosetroldurt, langbladet-og rundbladet soldug. Rørdrummen paukede i den nærliggende rørskov, og løvsangerens bløde sang dalede ned over bordet, hvor jeg nød min formiddagskaffe.

Næste stop ved Veststadil Fjord kastede ikke mange fugle af sig. Bortset fra en del grågæs og viber på markerne var det gyllelugten, der tegnede "stemningen". En fed, kvalmende lugt lå over et diset landskab og tvang mig til at søge videre sydpå. I Søndervig ved toppen af Ringkøbing Fjord var det bilosen og den tætte trafik, der mødte mig. Det var jo søndag, og derfor mange folk på vejene. Først da jeg i Nymindegab drejede af mod Tipperne, fornemmede jeg lidt fred og store forventninger om mange fugle og gode motiver.

Og forventningerne slog ikke fejl. Allerede ved den sydligste af de røde lader dukkede de første bramgæs op, og det skulle senere vise sig, at gæssene mange steder stod, som var de strøet ud over engene med løs hånd. På afstand så det ud som små markeringspæle med hvide mærker. En flok der, en flok her. Og som på et givet signal gik de pludselig på vingerne og fandt nye græsgange. Kort før Nordladen er der på begge sider af vejen sumpede områder og åbent vand. Her fandt jeg de første brushøns. En stor kobbersneppe landene kort efter og gav sig til at pudse fjerdragten. En vibe kom dejligt nær, og pludselig så jeg endnu en vibe, som åbenbart må have været magen, med fuld overlæg sætte kurs mod hunnen, og i løbet af 4 sekunder skete parringen. Jeg tog ialt fire billeder, det første kl. 12.45:20 og alle de efterfølgende tre billeder kl. 12:45:24. Se billederne på forsiden.Vibeparring

Eftermiddagen gik i selskab med flere brushøns, rødben, tinksmed, gul vipstjert, engpiber, bysvaler ved nordladen, en lille flok skestorke, der i øvrigt fløj hen over mig, da de var færdige med at skovle føde ind. Stor kobbersneppe indrammede jeg i solstriben kort før nedgang kl. ca. 21. Jeg overnattede i bilen under træerne ved Værnesande. Det blæste kraftigt, men trods det kunne jeg høre rørdrummen.

Næste morgen rejste jeg mig sammen med solen. Nattens friske vind blæste stadig ud over engene, men den var ikke kold. Hørte løvsanger og bogfinke. På et strå af tagrør fandt jeg græsspinder. Ellers fortsatte jeg gårdsdagens søgen efter nye motiver. På lokaliteten for brushøns var der kl. 07 gang i dansen. Desværre havde en anden fotograf fundet den bedste plads med fuglene i medlys. Men lidt godt kom der på kortet. Senere kørte jeg til Værn Enge med de meget specielle jagthytter. Det gjorde godt at strække benene på en gåtur mellem sanglærker og gule vipstjerter.

Mit næste mål var Fil Sø, men det var en skuffelse. Fuglene er langt væk, selv et overblik over hættemågekolonierne kræver teleskop. Kun et enkelt par knarænder søgte ind til kyste.

Så var der mere held ved Skjern Enge. På vej hertil holdt jeg pause i en bøgeskov ved Blåbjerg Plantage. Jeg havde ikke siddet længe, førend en skovsanger tiltrak min opmærksomhed. Den var svær at komme på skudhold af i al det grønne løv, men et par hæderlige billeder kom der ud af forsøget.

Ved fugletårnet kort før Hestholm Sø, Skjern Å, havde jeg nogle fine oplevelser med fouragerende skestorke. Enkelte samlede redemateriale og fløj bort i vestlig retning. Jeg er ikke helt klar over, hvor kolonien findes i dag, men i 2014 blev der talt 87 reder på øen Høje Sande ved Skjern Å's udløb i Ringkøbing Fjord. Efter en kort køretur på Skjern Enge for at lede efter pomeransfugle satte jeg kursBjørnsholm/Vitskøl

Mose-troldurt ved Skånsø

Rundbladet soldug ved Skånsø

Grågæs Veststadil Fjord


Bramgås, en bland tusinder på Tipperne

Også bramgæs har brug for vand

Brushane i yngledragt

Brushane

Stor Kobbersneppe

Vibe

Vibe

Brushøns med undersiden vendt mod fotografen.Klik for større billede

Lidt usædvanligt billede af en rødben. Læg mærke til næbbet mellem de røde ben

Tinksmed

Gul vipstjert hun

Bysvale yngler ved Nordladen

Engpiber

Skestorke Klik for stort billede

Stor Kobbersneppe

Engpiber fotograferet 05:45

Almindelig gul vipstjert han fotograferet 05.55

Brushane med to hunner

Brushøne Klik for stort billede

Sanglærke

Sanglærke

Jagthytter ved Værn Sande

Jagthytter ved Værn Sande

Skovanger ved Blåbjerg Plantage

Skestork med redemateriale Hestholmen Skjern Å

Skestorke fouragerer ved Skjern Å

Skestorke fouragerer ved Skjern Å Klik for større billede

Knopsvane i aftensol. Det sidste billede inden hjemturen.

Svartbag på lysmast Virksund

Brushane

Gul vipstjert
Torsdag den 10. maj. Sol, frisk vind fra syøst. I Rold Skov med NFD-nord, Naturfotografer i Danmark, 6. maj og et kort ophold på Barmer Enge 9. maj

Ved 9:30-tiden den 6. maj havde en lille flok naturfotografer sat hinanden stævne på parkeringspladsen ved Promillevejen tæt på Rold Storkro. Vi ville se, hvad Troldeskoven kunne kaste af sig rent billedmæssigt. Den stærke sol var ikke det mest optimale. Kontrasterne bliver for store, når solen brager ned mellem grene og stammer. Heri lå der en opgave, som mange løste ved at gå i detaljen. Selv fandt jeg skovens grønne gorilla og hviskede hemmelige ord i skovens øre.

I tirsdags, den 8. maj, var jeg sammen med Poul Erik Sperling fra DOF-Nord på strandengene fra Klitgård til Staun for at tælle mørkbuget knortegås og islandsk ryle. På de sorte marker ledte vi efter pomeransfugl. Ingen af de nævnte arter så vi. Til gengæld åbenbarede der sig et fantastisk syn, da vi kom til Barmer Landingssted. Pludselig var der gule fugle mellem græstuerne og i luften. Ikke mindre end 35 gule vipstjerter af racen nordisk gul vipstjert (Motacilla flava thunbergi) talte vi. Jeg forsøgte af få billeder, men fuglene var lidt for langt væk. Derfor tog jeg på engen igen dagen efter,og da havde jeg heldet med mig. Det skal da også bemærkes, at vi den 8. maj talte op til 10.000 bramgæs på engene fra Valsted til Staun. Det var forrygende!

Nordisk gul vipstjert (Motacilla flava thunbergi) Barmer Enge 9. maj

Gulspurv, Barmer Enge 9. maj

Landsvale, Barmer Landingssted. Fuglen har endu ingen mage.

Troldeskoven, Rold Skov 6. maj

Bøgeløv, Rold Skov 6. maj

Skovens grønne gorilla

Skovsyre, Rold Skov 6.maj

Skovens øre, Rold Skov 6. maj

14-prikket mariehøne
1. maj sol fra tidlig morgen,
men ved 7:30-tiden lagde tågen sig over søen
Halkær sø 1.maj og haven i Farstrup 3. maj

Første majs morgen viste sig fra den gode side. Jeg kørte derfor til Staun bådplads i håb om at "møde" skestorkene på hjemtur fra fouragering i Vejlerne, men de udeblev. I stedet tog jeg en del filmklip. Blandt andet af strandskader, rødben og edderfugle i flot modlys. Bramgæssene er her stadig, og engpiberne jagtede hinanden.
Efterhånden skyede det mere og mere til, og det så ud til at blive vedvarende. Alligevel tog jeg et smut til Halkær Sø, og da var skylaget borte for en stund. Til alt held kom en rørdrum forbi, og i absolut sidste sekund nåede jeg at få et billede, inden den var for langt væk. Derimod krævede det ikke hurtighed at fotografere en knopsvane, der gjorde sig i stand. Her skulle jeg blot vente til den rette posering indfandt sig.

Hjemme i haven den 3. maj fornøjede mig med at fotografere fugle omkring fodertruget. Og her kommer der stadig mange. Dagligt ser vi to par kernebider, 3-4 par dompap og havens hyggeligste og måske smukkeste fugl, skovspurven. (se billederne og bedøm selv)


Kernebider 3. maj

Skovspurv 3. maj

Skovspurv 3. maj

Sumpmejse 3. maj

Sumpmejse 3. maj

Rørdrum Halkær Sø 1. maj

Knopsvane Halkær sø 1. maj

Knopsvane Halkær sø 1. maj

Landsvaler Halkær Sø 1. maj
30. april, regn og torden
Staun Enge, Barmer Landingssted og haven i Farstrup

Jeg var indstillet på at finde ud af, hvilket dyr der har etableret en grav i et læbælte ca. 200 meter fra Vårvej. Jeg har været på stedet flere gange, men sporene har været utydelige. Jeg hældede dog til grævling på grund af indgangens form.

Klokken 05:20 29. april kort efter fuldmånens gule skive krøb ind bag egetræet på Bavnehøj (se billedet), satte jeg mig i bilen i håb om at få afdækket dyrets identitet. Hvis der var ræveunger i hulen, ville de sikkert komme frem, når solen kom på himlen. Hvis der var tale om grævling, ville dyrene sikkert have indfundet sig i graven, inden det blev lyst, og jeg ville derfor havde siddet forgæves. Det sidste blev udfaldet. Så nu venter der et aftenbesøg.
Jeg kørte derefter til Staun og parkerede ved Olav Pedersens bådplads. Fjorden lå blank og badet i det gryende morgenlys (se billedet på forsiden). Edderfuglene kurtiserede, og hannernes karakteristiske "ouuuu" blandede sig med bramgæssenes gøen, sølvmågernes klagen og strandskadernes skarpe "bli-bli-bli". En lille flok edderfugle lå samlet i modlys, men som solen steg på himlen, svømmede de forbi mig, og jeg kunne fotografere dem i medlys. Det er interessant at se, hvor meget edderfuglebestanden omkring og på Hornsgård Holm i de sidste 5-6 år er steget. Tidligere fandtes den slet ikke på denne lokalitet.

Jeg aflagde senere Barmer Landingssted et kort besøg og fik mit første billede i år af landsvale. Et par fløj søgende rundt om jagthytten, men vinduerne var lukkede. Uden tvivl fugle som sidste år byggede rede inde i huset. Og lur mig, om ikke Kjeld Mogensen igen i år byder dem velkomne med åbne vinduer.

Hjemme i haven gik jeg på insektjagt, men det er ikke opmuntrende. Der er så få, men en rødpelset jordbi fandt jeg, og nu blomstrer stor frytle.Bramgæs Staun Enge 29. april

Bramgæs over markerne ved Staun 29. april

Ederfugle mellem Hornsgård Holm og Staun 29. april

Mågeflok plus en ringdue i sort/hvid, Staun

Fuldmåne over Bavnehøj, Farstrup 29. april kl. 05:14

Samme motiv,men i farver


Rødpelset jordbi, haven i Farstrup 29. april

Stor Frytle blomstrer nu, haven i Farstrup 27. april

Landsvale, årets første. Barmer Landingssted 29. april
28. april, overskyet og lidt regn
Hjemme i haven 27.april

Ringduerne har nogle vældige territoriekampe. Men der er også tid til afslapning. Skovspurv og dompap både hanner og hunner flokkes om foderbrættet. Af og til dukker et par kernebider op, og der ses endnu enkelte kvækerfinker. Gransangeren kom til haven for en uge siden og munk for tre dage siden. Løvsangeren har vi ikke hørt endnu. Stærene bygger rede. Gøgen hørtes for første gang i dag nede fra mosen. Både gråkrage og husskade har rede på genbogrunden. De har det ikke så godt med naboskabet. Det bliver interessant at se, hvem af dem der får unger på vingerne. Måske udrydder de hinandens yngel.

Vilsted Sø 26. april

Jeg ved godt, at det rent fotomæssigt er omsonst at tage til Vildsted Sø, når det gælder fuglefotografering. Fuglene ligger for langt ude på vandet, og der er ingen steder, man kan komme tæt på. Fugletårnet står forkert i forhold til lyset. Søen er ikke publikumsvenlig, hvis man som almindelig interesseret vil se på fugle. Man kunne let opsætte et skjul tæt på vandkanten. En række buske og træer ville være oplagte som sluse til skjulet. Der var åbenbart ikke de store problemer med at skaffe 4,2 millioner til en efter min mening helt unødvendig "maratonbro". Så der kunne vel også skaffes midler, så naturinteresserede kunne få en oplevelse.
Jeg så en del pibeænder, som straks lettede, da jeg kom på højde med dem. De opholdt sig i overgangen mellem græsengen og vandet. Samme sted hvor man tidligere kunne se klyde, stor præstekrave, tinksmed, brushøns og rødben. De nævnte fugle kan til tider sikkert ses endnu, men hvor? Grågæs fylder meget i landskabet.

Vår-Kobjælder Holmsø 22. april

Vår-Kobjælde er i overskriften skrevet i flertal, men der går ikke mange år, inden entalsformen skal i brug. Den 22. april fandt Inger og jeg således kun to i blomst plus nogle få rosetter, som muligvis kan springe i blomst til næste år. Planterne er i en vedvarende og øget konkurrence med græsser, hedelyng og revling. Alle tre arter er begunstiget af det luftbårne kvælstof fra landbuget. Nøjsomhedplanterne forsvinder. Det gælder både på overdrev og i grøftekanter. Snart ser vi grøftekanterne bevokset med tætte bestande af vild kørvel og pastinak.

Den 20. april var jeg i Lille Vildmose. Tog hjemmefra kl. 04:30 og var fremme, da solen stod op over Hegnsvej. På forsiden kan du se et par stemningsbilleder fra den tidlige morgen. Mit mål var at finde sydlig blåhals, men det svipsede. I sted fik jeg, som det fremgår af nedenstående fotografier, tilfredsstillende billeder af rørhøgene.

Ringdue 27. april Farstrup

Ringdue 27. april Farstrup

Gråand han 26. april Vilsted Sø

Vår-Kobjælde Holmsø 22. april

Vår-Kobjælde Holmsø 22. april
20. april 22 grader svag vind.
Hen på eftermiddagen mere overskyet og opfriskende vind
Opdatering siden 3. april

Ingen beskrivelser denne gang. Billederne taler for sig selv

Rørhøg han Lille Vildmose 20. april

Rørhøg hun bygger rede Lille Vildmose 20. april

Rørhøg hun samme fugl som ovenstående

Vandrefalk ungfugl Staun 19. april

Atlingand han Lille Vildmose 18. april

Atlingand han Lille Vildmose 18. april

Overflyvende Traner Lille Vilmose. I alt så vi 9 fugle
3. april sne og slud
3-4 grader
jævn til hår vind far sydøst
2. april i haven Farstrup

At vi bor i et land, hvor vejret skifter karakter, som vi skifter skjorte, ses tydeligt, når vi sammenligner vejret i dag den 3. april med vejret i går. En rask snestorm ruller her i formiddag hen over Himmerland.

I går havde vi temperaturer op til 7 grader, og det lokkede citronsommerfugl, nældens takvinge og honningbi på vingerne. Selv haveejere kunne ikke dy sig. Roserne skulle have gødning, blommetræerne kalk, og så er der altid behov for lidt oprydning. Stærene kom til redekasserne.

I dag er der ingen insekter på vingerne. En del fugle er vendt tilbage til foderpladserne.Nældens takvinge og citronsommerfugl viste sig i haven i går.

Citronsommerfugl hun, arkivbillede

Inger så en enkelt honningbi den 2. april. Arkivbillede

Honningbi i krokus. Arkivbillede

Mange forskellige krokus blomstrer nu

Krokus "Zwannenburg Bronze"

Krokus Tommasianus "Ruby Giant" foto fra 26. marts 2008, men motivet kunne godt være fra i dag, hvor sneen daler.

Iris fotograferet 2. april 2018
31. marts svagt overskyet
Temp 2-5 grader let østlig vind
30. marts. Barmer Enge fra kl. 17:15 - 18:30

En sen eftermiddagstur på strandengen ved Barmer kastede mange gæs fra sig. I begyndelse af turen så det ret dødt ud. Selvfølgelig gik sølmågernes skrig fra holmene tydeligt igennem. Og det indikerer liv! Kort før diget, hvor markvejen går over i konmark, så vi et pat rørspurve, og en svag gåsesnak kom os i møde. Vi listede os nærmere og kunne nu se konturerne af gæs skjult bag tagrør. Efter lyden at dømme, var der tale om både bramgæs og kortnæbbede gæs. Men da vi ikke ville forstyrre dem, vendte vi om og satte kurs mod jagthytten ved Barmer Landningssted.

Vi havde ikke gået ret mange meter, førend der pludselig var gæs i luften. Flere mindre flokke kom i langstarkte bånd eller i kileformation ind ude fra fjorden, og da vi var fremme ved bilen, kom en flot formation lige forbi os, slog et slag ud mod fjorden, hvorfra de var kommet, for igen at vende om og slå sig ned på selve engen ret ud for os. Det gav fine muligheder for at fotografere. Ved jagthytten hentede vi en stol frem og skiftedes derefter til at sidde i den varme sol i læ for østenvinden. Det er dejligt, at Keld Mogensen, der ejer hytten, ikke låser, og at man er velkomne til at slå sig ned inden døre.

Fra jagthytten er der en fin udsigt til Vår- og Kyø Holm. Her flokkes sølvmåger, sildemåger, stormmåger og hættemåger nu for at yngle. I kanten af holmen kunne vi tælle mange bramgæs, og på vandet var der hvinænder og skallesluger.

Hjemme i haven tynder det nu ud i kvækerfinker og grønsiskener. Vi har stadig besøg af fire kernebidere. Rødhals, musvit, blåmejse, sumpmejse, grønirisk, bogfinke og dompap synger.

Bramgæs indflyvning til engene Klik for stort billede

Bramgæs lander på engen Klik for stort billede

Bramgæs, et par

Bomlærke, en ud af en flok på 8, i hvidtjørnen, der vokser tæt ved markvejen.
Onsdag den 7. marts
Overskyet 0 grader
frisk vind fra nordøst


Rødhals
Fotografier fra haven.

I mandags trak et kraftigt snevejr med fygning op over Himmerland. Det gav fuldt hus ved foderpladserne. De små grønsiskener kom igen efter nogle dages fravær. De nyder godt af de små frø, der er i vildtfugleblandingen, og som passer til deres spinkle næb. Men enkelte øver sig dog på at knække solsikkekernerne.


Grønsisken han

Grønsisken han

Grønsisken han

Grønsisken hun

Grønsisken hun

Grønsisken hun

Grønsisken hun

Grønsisken hun

Kvækerfinke

Kvækerfinke

Kvækerfinke

Kvækerfinke

Rødhals

Rødhals

Kvækerfinke
27. februar
Sne og snefygning
minus 10 grader
Stærk kuling fra øst
Vinter i haven, Farstup

Vintervejret har i de seneste dage trukket mange fugle til foderpladserne. Og specielt i dag, hvor sneen føg om huset, har kvækerfinker, bogfinker, dompap, blåmejser, musvitter, skovspurve og solsorter været at se i haven i pæne tal. Kvækerfinkerne toppede med ca. 26 fugle. Men også rødhals, kernebidere, grønirisk, grønsisken og ringduer har deltaget i måltiderne.
En gammel mosbegroet rod er et fint fotomiljø. Jeg har fornøjet mig med stillbilleder og film, og her er et lille udvalg af stillbillederne.


Kernebider han

Kernebider hun. Læg mærke til den hvide bræmme (her formet som en firkant) langs svingfjerene

Kernebider han

Kernebider han

Kernebider han

Kernebider han i snestorm

Kernebider han.I baggrunden ses hunnen

Kvækerfinke

Kvækerfinke

Musvit

Skovspurv

Solsort
align="top">
Fredag den 9. februar
Skiftende sol, frisk vind fra sydøst,
1 grads frost
Nibe Bredning med rødben,skjoldlav på sti i juletræskultur, judasøre på hyld og tårnfalk ved Klitgård

Rødbenen bærer sit navn med rette. Fuglene her ( et udsnit af en flok på 44 fugle) er fotograferet i går ved Nibe Roklub. Der er formodentligt tale om racen islandsk rødben (Tringa totanus robusta), som i 1930'erne begyndte at overvintre i DK.
Der er andre vadefugle, der har røde ben. Brushanen og sortkliren kan f. eks. på visse årstider forveksles med rødben. Rødbenen adskiller sig dog fra disse arter ved at have et bredt, hvidt bånd langs vingens bagkant, hvilket fremgår tydeligt af det fjerde billede.Islandsk rødben (Tringa totanus robusta)

Islandsk rødbenKlik for stort billede

Judasøre
Vintermånederne er tid for judasøre (Auricula auricula-judae). Søg efter svampen på gamle hyldebuske. Og ser man godt efter på jorden langs stier i f. eks. juletræskulturer eller lignende, kan man finde skjoldlav (Peltigera spuria).

Judasøre

Skjoldlav

Tårnfalk, Klitgård

Tårnfalk, Klitgård
Mandag den 10. januar vedvarende regn og slud 1-2 grader


Jagttid på knarand er uændret
1.sept til 31 decemberHavlit hun fredes

Havlit hun fredes
Hen på sommeren træder en ny jagtlov i kraft.

Det er ikke min hensigt at nedfælde hele jagtloven på denne side, men generelt gælder det, at dyr og fugle, der ikke har en jagttid, er fredede.Noget af det nye er:

1. Det bliver nu tlladt at skyde det store hjortevildt, kronhjort, sika og dådyr, med bue og pil.
2. Falkejagt bliver lovligt.
3. Ringduens jagttid øges med to uger i oktober.
4. Tyrkerduen fredes vest for Storebælt.
4. Sølvmåge må skydes i byerne, men sildemåge og svartbag er stadigt fredet.
5. Jagt på grågås i august på landbrugsjord i afstand af 300 m fra vådområder.
6. Havlit hun fredes.
7. Fløjlsand hun fredes

At udvide ringduens jagttid to uger i oktober er en fejlslutning. Isted burde man have udskudt jagttiden til 1. november. Jeg har for år tilbage fotograferet en unge i 11. november. Det viser blot, at ringduen yngler langt hen på året.


Ringdue arkivfoto

Ringdue arkivfoto

Ringdue ungfugl foto fra 11. november 2008

Tyrkerdue arkivfoto

Tyrkerdue arkivfoto

Huldue arkivfoto

Der bliver nu jagt på grågås i august. Jagten er et led i bestandsregulering