Opdateret d. 6.3.2021

Tilbage til forsiden

Naturdagbog 2021

5. marts Vilsted Sø

Blisgåsen er i de senere år blevet en ret almindelig trækfugl og ses oftere i det jyske. Før årtusindskiftet var markerne ved Gyldensten på Nordfyn det sted, man tog hen for at se denne højarktiske gås. Men som vi har set det med de øvrige gåsearter, er også blisgåsen steget i antal. Det har haft en afsmittende indvirkning på forekomsten i hele landet. Især på Lolland ser man store flokke. På verdensplan tæller den en bestand på 1,5 millioner.

Billederne er alle fra Vilsted Sø, hvor man på de omkringliggende marker og enge kan se fuglene blandt kortnæbbede gæs og grågæs . Læg mærke til stemmen, der afviger helt fra grågåsens med indslag af tydelige "kl-y" eller "kjo-jo-jo", som den beskrives i "Fugle i felten"

Som svar på mit indlæg på Facebook skriver Jørgen Peter Kjeldsen, "Ja Blisgås er virkeligt blevet talrig i Nordjylland, og ses f.eks. mange steder i Thy - bl.a. har jeg haft over 2300 på Rosvang/Sjørring Sø og næsten 800 ved Ballerum. Også i Store Vildmose er der mange - Palle Rasmussen har talt over 4000 dér (!). Det er en udvikling som er "bygget op" over flere år, men jeg er ret sikker på at 2021 giver ny rekord for arten.
"


Blisgæs

Blisgæs

Blisgæs

Kortnæbbede gæs lander ved 2 blisgæs
3. marts Rønbjerg

Besøgte Rønbjerg Fiskehus i formiddags. Selv om vejret ikke var optimalt til fotografering, havde jeg dog medbragt kameraet og beameren. Efter handelen kørte jeg lidt rundt ved havnen i håb om at se lidt fugle. Men her var ret tomt bortset fra den afbillede sølvmåge. Senere fandt jeg en lille "koloni" af gråspurve. En han trådte frem fra tykningen og lod sig portrættere.


Sølvmåge i yngledragt på gadelampe.

Den samme måge som ovenstående

Igen den samme måge

Gråspurv han. Over 15 fugle i et krat på vej ned til havnen.

28. februar Vilsted Sø

Det topper nu med bramgæs. Talte omkring to et halvt tusinde her i formiddag på engen nord for Sjørupvej.. I den første time, jeg iagttog dem, var flokken intakt, men pø om pø lettede den ene gruppe efter den anden, og ved 11-tiden var der kun blisgæs tilbage. Da der var flest talte jeg 22, men der gemmer sig sikkert flere i området. Jeg ventede længe på, at flokken skulle lette, men det var fuglene ikke med på. Nogle få billeder på afstand blev det dog til, og en enlig fugl i flugt i første vinterdragt kom pludselig ind i synsfeltet.

Blisgåsen yngler i Nordsibirien. Bestandene i den vestlige del af yngleorådet overvintrer i det centrale og vestlige Europa. Bestandene tæller ca. 1,5 milliuoner fugle. Antallet af blisgæs, der ses i Danmark er ret lille set i forhold til verdensbestanden. De fleste trækker syd om Østersøen. Tidligere rastede der flokke på 1000 fugle på de to fynske lokaliteter, Gyldensten på Nordfyn og Wedellsborg på Vestfyn. Men i 1980,erne faldt antallet af rastende blisgæs til omkring 300. Måske har naturgenopretningen ved Gyldensten bevirket, at der nu igen ses en del blisgæs på Nordfyn. Jeg har tidligere ses flere tusinde blisgæs på halvøen Fischland-Darß-Zingst i Landkreis Vorpommern-Rügen

Blisgås første vinterdragt. Fuglen mangler de sorte tværbånd på bugen

Blisgæs gamle fugle

Blisgæs gamle fugle

Bramgæs

Bramgæs læg mærke til de to blisgæs i front

Mellemskarv (sinensis)i yngledragt
24. februar Smakmølle Løgstør. Strandenge ud for Aggersund Kalkværk

Årets første viber. 62 fugle gemte sig godt i gråvejret mellem visne græstuer. Desuden iagttog jeg 16 gravænder på engen ved Aggersundbroen.


Viber arkivbillede

Gravænder arkivbillede
22. februar Vilsted Sø fra kl. 07:15 til 08:30

Vejret var lige til en morgentur. Derfor op kl. 07, på med de varme klæder og grejet i tasken. En let tåge lå over landskabet. Kunne søen måske være helt indhyllet i tåge? Heldigvis ikke. Jeg tog rygsækstolen over skulderen, satte videokameraet på stativ og listede forsigtigt ud over engen. Her satte jeg mig tæt ved søbredden samtidig med, solen steg op over læhegnet i øst. Desværre var morgentrafikken intens og blandede sig ind i sangsvanernes højlydte sang. Men trafiken aftog, og jeg fik mange optagelser med "renset" lyd af svaner gæs og ænder.

Efter en times tid opstod der uro blandt sangsvanerne, og den ene flok efter den anden stak af mod de omkringliggende græsgange. Hvinænderne drillede mig. Få kom på fotohold.


Hvinænder- alle hanner

Vilsted Sø kl. 07:02

Vilsted Sø kl. 07:30

Vilsted Sø kl. 07:31

Knopsvaner kl. 07:47.

Sangsvaner fotograferet kort efter solopgang.

Sangsvaner en del af en større flok

Samme flok brøkdel af sekunder senere

Sangsvane med "fire" vinger

Sangsvaner, en enkelt knopsvane og pibeænder

Kortnæbbede gæs. Flere kiler fløj over mig mod syd.

Fiskehejre på morgentur
19. februar Vilsted Sø

Der er stadigt store områder af søen, der er isdækket. Men vågerne i den nordlige del bliver større og større. En del blishøns og få ænder som pibeænder og knarænder søgte op til indløbet. På iskanten stod pibeænder og gråænder og dannede én lang, sammenhængende mørk kæde i modlys. Hvinæder lettede og fløj vestpå. Der er sikkert åbent vand bag tagrørene. Lille lappedykker optrådte med fem styk. En grågås gik på søbredden med beskadiget vinge, og en anden grågås lå død ved søkanten.


Blishøne Vilsted SØ


Blishøne


Blishøns


Død grågås

18. februar Løgstør Havn.

En time ca ved havnen. Skalleslugerne ligger nu 150-200 m længere ude. En lang stribe på ca. 120 fugle lå langs vågen. En del kom i flokke på 6-8 fugle og fløj vestpå. De små hvinænder blandede sig, svømmede i høj tempo efter hinanden for derefter at flyve bort. De kom aldrig tæt på mig. Et kort øjeblik stak der et sælhoved op over vandfladen. Den viste sig ikke igen.


Hvinænder hunner

Hvinænder hunner

Stor skallesluger han lægger an til landing

En del af en større flok på ca. 120 fugle

Stor skallesluger han og hun

16. februar Nibe Havn

På hjemvejen fra Lægehuset i Nibe tog jeg en tur på Nibe Havn. Det begyndende tøvejr og en smule vind har allerede ændret isdækket på fjorden. Der er hist og her dannet nye områder med åbent vand. Ved indsejlingen til havnen lå der en del store skalleslugere. Mange blishøns, men få hvinænder blandede sig i flokken. På isen stod en lile gruppe knopsvaner. Det samme gjorde en flok sangsvaner, der dog pludselig tog en rask beslutning og gik på vingerne. Længere ude lå endnu flere fugle, som jeg opgav at sætte tal på. Der er stadig mange fugle ved Sebbersund. Nu også nordøst for broen.


Sølvmåger Nibe Havn

Sølvmåger Nibe Havn

Sølvmåge ved Roklubben

Sølvmåge ved Roklubben

Stor skallesluger og blishøns ved indsejlingen til Nibe Havn

Stor skallesluger og knopsvane ved indsejlingen til Nibe Havn

Sangsvanerne gik pludselig på vingerne

Knopsvaner

Knopsvane i sort/hvidt

Knopsvane

Løgstør Havn 14. februar kl. 07:10 til 08:20

I aftes tog jeg en beslutning. Passede mit grej til for at være klar ved solopgang næste morgen. Jeg kunne på DMI se, at det var sidste udkald, hvis jeg skulle have morgenlyset med mig. Vejret den følgende morgen ville være skyet og måske ville den varslede snetorm allerede indtræffe.

Det blev en fin morgen,hvor jeg var helt alene ved havnen. Kun en enkelt morgeduelig billist, måske på vej efter morgenbrød, brød stilhedeen. I lang tid fornøjede jeg mig med at filme stor skallesluger og hvinænder i vågen. Men tog også stillbilleder. Af og til opstod der uro blandt fuglene. Nogle stak af, andre kom til. Der blev kurtiseret og badet. Lyden fra byens kirkeklokke blandede sig med mågeskrig og skalleslugernes specielle stemme. En stemme, der er svær at gengive på skrift.


Is på fjorden og flyvende stor skallesluger ud for Løgstør

Våge med hvinand og stor skallesluger ved Løgstør kl. 07: 33

Is på fjorden ved Løgstør kl. 07:30

Stor Skallesluger

Stor Skallesluger -4 hanner og en hun

Hvinænder - hunner og en stor skallesluger

Hvinænder - hunner

Hvinænder - hunner
Lund Fjord 12. februar

Tur til Lund Fjord for at fotografere vandrikse. Vi var heldige! Så to fugle. Ude på isen stod en havørn , som i øvrigt ikke fandt sig i at blive mobbet af fire krager, så den slog den ene af dem. Lidt trist, da vi ved at et kragepar holder sammen hele livet. Nu er der tibage en enlig fugl. Men der er dog tid til at finde en ny mage, inden yngletiden sætter ind.

Vandrikse fotograferet fra Lund Fjord Tårnet. Vandriksen hører til gruppen sumphøns (rallidae). Fuglen lever en skult tilværelse. Den yngler i tæt rørskov ved søer og laguner. Høres oftere end den ses. Trækker normalt til Vest- og Sydvesteuropa om vinteren. Da der ses og fotograferes mange rundt i landet i disse frostdage, kunne det tyde på, at vinteren er kommet som en overraskelse for fuglene.

Fuglen har fundet lidt mad. Er det en fastelavnsbolle?

En lille flkok kortnæbbede gæs fløj over os. Men på markerne lige før Han Vejle så vi store flokke af både bramgæs, grågæs og kortnæbbede.
10. februar

Over middag tog Inger og jeg østpå. Begge forsynet med kamera. Inger i dag med sin EOS Canon D7. Nu skulle hun stå sin prøve med fuglefotografering. Og der var nok at øve sig på. Sangsvaner, knopsvaner, gråænder og blishøns lå indenfor fire til 20 meters afstand. Længst ude lå troldænderne, og bag dem på isen var en musvåge i færd med at fortære en død fugl.

Som altid, når vågen ved Sebbersund opstår, kan man være sikker på at se islandsk rødben. I dag var der to. En stor skallesluger dykkede ind under iskanten og kom af og til ud med noget, der kunne ligne lidt føde. Kun få hvinænder og slet ingen lille skallesluger.

Ved Nibe Havn var der ingen våge. Men længere ud kunne vi se små huller med vand, og her lå der få sangsvaner og endnu færre skalleslugere.

Næste mål var Vilsted Sø. Da vi kom frem var lyset med os, og vi kunne køre helt hen til åløbet. Inger satte sig på bagsædet med nedrullet vindue. Nu var vi klar til at møde fuglene. Nogle besøgende havde været tæt på åløbet. Fuglene var derfor svømmet ud mod den store våge, men ret hurtigt kom "flåden" tilbage. Det gav nogle fine muligheder for at få billeder i smukt eftermiddagslys. Vi så ingen krikænder, men antallet af stor skallesluger hunner var øget.


Rødben ved Sebbersund. Underarten Tringa totanus robusta (Islandsk rødben)

Rødben den ene af de to vi så ved Sebbersund

Sangsvane Vilsted sø

Knopsvane ungfugl ved Sbbersund

Stor skallesluger hun ved Vilsted Sø

Gråand hunved Vilsted Sø

Lille lappedykker og blishøne ser hianden an ved Vilsted Sø

Pibeand ved Vilsted SØ
Mandag den 8. februar

På en køretur fra Løgstør over mølleparkem til Vår Skov ud over Nørkær- og Vår Enge talte jeg i alt 310 sangsvaner heraf kun 10 ungfugle. Det vidner ikke om stor ynglesucces.Jeg tog afstikker til kanalernes udløb i fjorden for om muligt at finde åbent vand. Men det kastede ingen fugle af sig. På vej tilbage mod Marbjerg løb en ræv foran mig med bytte. Da den observerede mig, stak den op over diget ved kanalen og forsvandt mellem tagrørene.

Tilbage i Løgstør spurgte jeg mig selv:"Er der mon åbent vand ved havnen?" Det var der, og det i stort omfang. Her svømmede en del store skalleslugere rundt, og på isen stod en flok hættemåger sammen med enkelte sølvmåger. Jeg placerede mig med bilen tæt på kajen, hvorfra jeg havde ret gode muligheder for at fotografere.


Stor skallesluger han ved Løgstør

Stor skallesluger

Hættemåge i vinterdragt Løgstør

Hættemåger i vinterdragt sammen med 6 sølvmåger

Sangsvaner Vår Enge

Sangsvaner. En del af en samlet flok på 160 fugle. Vår Enge
Fredag den 5. februar

Vilsted Sø fra kl. 15:30 til kl. 17. Der er stadigt åbent vand i et større område i forlængelse af åens indløb. Længst ude i vågen ligger sangsvanerne. Der var uro blandt dem, og en del lettede og fløj nordøstover. Ellers fordeler fuglene sig langs søbrinken mod øst. Det gælder gråand, pibeand og krikand. Men mange svømmer helt op til åens indløb. Nogle går endda på land. Blishønsene svømmer helt op til vejen, hvor de finder frem til græsningsområder. En enlig bramgås viste sig blandt ænderne.

Det er lidt vanskeligt at afgøre, hvor mange lille lappedykkere der befinder sig i den nordlige del af vågen, men et sted omkring 4-5 fugle slår ikke fejl. Tilsyneladende har det kolde vejr tvunget knarænderne sydover. Jeg så ingen i dag. Og så havde jeg håbet at se vandriksen dukke op i kanten af tagrørene.


Sangsvaner

Blishøne i færd med fjerpleje

Krikænder hun og han. De virker små, hvad de da også er med en kropslængde på 34-38 cm og et vingefang på 53-59 cm

Her har de skiftet plads

4-5 lille lapedykkere så jeg i dag. Her i selskab med krikand

En enkelt hættemåge slog følge med ænderne, hvor en del gik op på land.

Bramgås
Onsdag den 3. februar

For nogle dage siden så jeg isfugl ved Kanalbetjentens hus ved Lendrup. Desværre var jeg ikke forberedt på et sådant møde.
I dag var jeg forberedt. Men fuglen var der ikke. Der er ganske vist åbent vand ved broen, men blæsten havde sat gang i bølgerne, så en isfugl kunne vel næppe se skyggen af en fisk. Tre lille lappedykkere og en hvinand han svømmede rundt i det åbne vand nord for broen. Da det næppe ville være givtigt at vente på isfuglen, kørte jeg mod sommerhuskvarteret. Kort før parkeringspladsen kunne jeg i en mindre, isfri sø tælle ca. 110 pibeænder, 35 gråænder og 30 krikænder.

Måske var der fugle at se ved Rønbjerg Havn. På vej dertil talte jeg 5 harer spredt på en græsmark og ca. 40 ringduer, der fouragerede på en majsmark.. Ved havnen var der ikke mange måger at se. Men de få sølvmåger, der var til stede, skulle ikke snydes. Så jeg tømte kagedåsen med de mislykkede vaniljekranse fra min julebagning. Det gav gode muligheder for at fotografere fuglene.

Sølvmåge fotograferet med beamer. Også de følgende billeder er fotograferet med påmonteret beamer


1. februar. Vilsted Sø fra 15:30 til solnedgang.
Knarænderne kom ganske tæt på. Og så var det hyggeligt at høre pibeændernes stemmer.
Jeg blev ved søen til solnedgang og fik nogle fine videoklip.

Knarænder

Knarænder

Knarænder

Pibeænder flyver på land for at græsse.

Ung knopsvane

Skovspurv letter


31. januar Vilsted Sø med blandt andet havørn, ænder, lille lappedykker og sangsvaner

Jeg har ofte klaget over, at fuglene ligger alt for langt ude i forhold til fotografering. Men nu er frosten i de senere dage kommet til hjælp. Store dele af søen er isbelagt, men ved Vilsted By, hvor åen løber ind i søen, er der ret store områder med åbent vand. Her samles en del forskellige andefugle som: pibeand, knarand, gråand og stor skallesluger.
Blishønsene ses græssende på land sammen med pibeænder, og tre til fire lille lappedykkere fuldendte synet.
Kort før ovenstående besøg var vi kørt til Lunden i håb om at se havørnene. Også i den sydvestlige del af søen er der åbent vand. Her lå der mange ænder og tillige en del grågæs. I kanten af rørskoven stod der 12 fiskehejre i majestætisk ro. Pludselig hørte vi ørneskrig, og i et udgået træ (deres udkigstræ) sad begge fugle og tog sig flot ud set i skopet.


Lille lappedykker i aftensol

Pibeænder,en lille lappedykker, gråand og knarand hun

Pibeand han

Knarand han

Stor skallesluger

Stor skallesluger hun

Stor skallesluger han
Ved Løgstør Havn den 16..januar for at afprøve min beamer (et aggregat man påmonterer flashen)


Stormmåge ved Løgstør Havn. Fotograferet med beamer i gråvejr 23. januar

Stormmåge

Stormmåge

Sølvmåge 3. kalenderår

Sølvmåge


10 januar tur til Vejlerne

Vilsted Sø 31. december