Tilbage til naturdagbog 2013
Opdateret d. 27.10.2014


Halkær Sø

Læs i korte træk om projektet nedenstående,
og se billeder som søprojektet skrider frem.

Her kommer Halkær Sø Foto: A.Steen-Hansen 28/9-05

Anlægsarbejdet er nu i fuld gang. Den mørke linje midt i billedet viser landkanalen, som fyldes op og sløjfes

Et kommende 150 ha stort og varieret naturområde i Halkær Ådal er på vej.

I flere dage har de store gule gravemaskiner udfoldet deres hestekræfter i bunden af ådalen. Opfyldning af landkanalen markerer nu en tydelig afgræsning af området mod vest. Hvilket fremgår af ovenstående billede.
Forhistorien, som alle, der har fulgt projektet kender, er kort fortalt følgende: Medlemmer af Halkær-Ejdrup pumpelaug besluttede i 2002 at rette henvendelse til amtet med henblik på at få gennemført en undersøgelse af mulighederne for at omdanne området til vådområde under Vandmiljøplan II. Undersøgelserne faldt gunstigt ud, og gennem en række møder, opkøb af erstatningsjord, og jordfordeling har amtet så i 2005 med en del dispensationer givet endeligt grønt lys for projektet.
Amtet giver i korte træk en overordnet beskrivelse citat: Naturgenopretningsprojekt undr VMP II- ordning. Formålet med projektet er primært at fremme en naturlig reduktion i udledningen af kvælstof fra landarealerne til vandmiljøet.
Projektet er også et element i ønsket om at sikre de naturværdier, de Internationale Naturbeskyttelsesområder er udpeget for.
En del af vandet fra Halkær Å ledes gennem et lavbundsareal ved åens oprindelige forløb. Herved opstår der et vådområde med en reduktion af næringsstofudledningen fra åen til Halkær Bredning til følge.
I den nordlige ende af arealet etableres en lavvandet sø med et frit vandspejl på ca. 37 ha.
Af hensyn til fiskelivet skal Halkær Å og Sønderup Å opretholdes som vandløb.
Nedlæggelse af Louisendal Dambrug, vil medføre en yderligere reduktion af næringsstoffer, der udledes til Bredningen.

Billeder fra den 6. december 2006
Billeder fra den 16. august 2006, og fra den 12.september 2003
Billeder (1) fra den 11. juni 2006
Billeder (2) fra den 11 juni 2006
Billeder (1) fra den 1. april 2006
Billeder (2) fra den 1. april 2006
Billeder fra den 9. december 2005
Billeder fra den 18. nov. 2005
Billeder fra 4. nov. 2005
Billeder fra 22. oktober 2005 Tilbage til forside
Opdateret d. 14.6.2006