Tilbage til naturdagbog 2013
Opdateret d. 27.10.2014Tilbage til forsiden.

Klosterholm
Kyø- og Vår Holme
Hornsgård Holm
Troldholme og
Rønholm
Ja, i den rækkefølge ligger de, hvis man foretager en rundrejse i båd vestover med Nibe Havn som udgangspunkt. For derefter ved Troldholmene, der som de eneste af holmene befinder sig på den nordlige side af sejlrenden at vende skuden mod øst med kurs mod Klitgårds fiskeleje.
Hver især unikke opholdssteder for fugle på alle årstider, men med det til fælles, at de alle er underlagt samme reservatbestemmelser: Ingen adgang og ophold på holmene i tidsrummet 1.april til 15. juli.

Helt tilbage i 1975 nedsatte man en ekspertgruppe, som fik til opgave at udvælge og beskrive en række ubeboede øer med henblik på at sikre fuglelivet. Som et resultat af dette arbejde blev Nibe Bredning vildreservat oprettet den 26. marts 1976. Ud over adgangsforbuddet gælder der også en 50 m-zone omkring øerne samt et forbud mod indsamling af æg. Derimod er der ingen restriktioner i jagtudøvelsen.

Mågeøerne kunne være en fælles overskrift for samtlige holme i bredningen. For det er uden undtagelse disse fuglearter, der dominerer i større eller mindre omfang. Sølvmågen topper med ca 8000 par. Med de største koncentrationer på Vår/Kyø Holm, Hornsgård Holm og Troldholme. På anden pladsen konkurrerer Stormmåger og Hættemåger med hver ca. 2000 par. For Hættemågens vedkommende er der tale om en voldsom reduktion i antal ynglende par. Således rummede kolonien på Klosterholmene i midten af 80'erne en bestand på næsten 40000 par, hvilket placerede kolonien på en absolut første plads blandt alle mågekolonier i hele Europa.
Blandt de to sidste af de mågearter, som yngler i reservatet nemlig Svartbag og Sildemåge er det Sildemågen, der har haft størst succes. I dag ( 1996 )yngler der ca. 350 par med største koncentration på Vår/Kyø Holm.