Tilbage til naturdagbog 2013
Opdateret d. 27.10.2014


Tilbage til forside


Lerkendfeld Å

Lerkenfeld Å gennemløber fra udspringet i det store engområde mellem Binderup, Mejlby, Haverslev og Kongens Thisted til udløbet i Lovns Bredning en strækning på ca. 38km. Fra Højslev til udløbet danner den grænse mellem Nordjyllands amt og Viborg amt
Talrige bække har tilløb til åen, og hele åsystemet som sådant modtager vand fra et stort afstrømningsområde. Opstrøms Højslev Mølle dambrug er strømmen jævn til god med gode strømrender, høller og brinker. Men fra dambruget og ned til Årupgårde er åen reguleret og virker monoton. Nedstrøms Lerkenfeld dambrug finder man den uregulerede slyngende å. Fra vej 533, som går vest om Gedsted by har man et flot vue ind i ådalen og på modsatte side de smukke engdrag, som vider sig ud mod Lovns Bredning.

Lerkendfeld Ådal er en bred åben dal , som ligger på tidligere stenalderhavbund med flere højereliggende holme. Som f.eks Storholmen hvorfra man på et tidspunkt har hentet ler til Lerkendfeld Teglværk.

Nord for Lerkendfeld hovedgård ligger Lerkenfeld Bjerge. Et skovområde, som dækker ca. 100 tønder land. Skoven blev til i perioden 1902 til 1927 ved en mands indsats. Obertsløjtnant E. Rambusch var manden, som i 25 år plantede området med eg og fyr. Som det sig hørte og burde på den tid, blev han hædret ved en stor fest den 25. juli 1927. I dag ville han ikke have fået lov. Ja, sådan ændres holdningerne.

Fiskeriet:
Lerkenfeld Å er højt klassificeret i amtets regionplaner, som opholds-og gydevand for laksefisk. Åen byder da også på havørredfiskeri, der fint kan måle sig med de kendte vandløb.
Rekorder i følge "PIRKEN":
Havørred 11,3 kg
Bækørred: 3,3 kg

Kilde : Lerkenfeld Å i Fortid og Nutid, udgivet af Lodsejerlauget.

Fuglelivet:Der kommer senere en beskrivelse.

Opdateret d. 30.10.2001