Tilbage til naturdagbog 2013
Opdateret d. 27.10.2014Staun-,Barmer- og Valsted Enge
Gravand: Foto Albert Steen-Hansen

Hvor fjorden en til to gange årligt oversvømmer de lavtliggende engarealer, opstår en vekselvirkning mellem land og det salte fjordvand,der skaber livsbetingelser for en række fugle og den typiske strandengsvegetation med salttålende planter som Kveller, Strandasters, Strandtrehage, Harrildgræs m.fl. Sådanne områder finder man endnu i Nibe Kommune.

Tidligere strakte strandengene sig i en næsten sammenhængende bræmme fra Staun i vest over de mere ferske enge ved Halkær Bredning til Binderup Å's udløb i øst. Men på grund af menneskelige aktiviteter er arealerne skrumpet. Ved Staun, Barmer og Valsted ligger dog stadig store sammenhængende arealer. Strandenge med national værdi for fuglelivet.

Her er der på alle årstider muligheder for store naturoplevelser. Allerede i det tidlige forår ses de første vadefugle: Vibe, Strandskade og Stor Præstekrave. Gravænder indfinder sig i små flokke på det friskgrønne annelgræstæppe og begynder så småt på kurmagerri. Senere slutter andre sig til, f. eks. Klyde, Stor Regnspove og Hjejle. I april/maj kulminerer antallet.

I de følgende måneder er der forholdsvis stille på strandengene. Antallet af ynglede fugle er ikke særlig stort.Men mindre har også ret. Ynglende Viber, Strandskader, Rødben og Klyder er, trods fåtallige, et farverigt indslag i fuglelivet. Også småfugle yngler på engene. Gul Vipstjert med få par, medens Sanglærke og Engpiber er almindelige.

Fra slutningen af juli og ind i oktober myldrer det igen med fugle. Fra ynglepladserne i nord kommer talrige vadefugle for at raste og for at søge føde, inden turen går videre syd på. På særlige gode dage kan der tælles op til 4000 Hjejler, 2000 Almindelig Ryler og lige så mange Viber, udover indslag af Brushøns, Hvidklirer, Svaleklirer, Islandske Ryler, Stor Regnspove og Dobbeltbekkasiner. I de senere år har flere gåsearter vist sig på engene: Grågås, Kanadagås, Kortnæbbet Gås( i 1998 taltes omkring 80) og ved højvande de Lysbugede Knortegæs, som nu har kronede dage i Bredningen. Endelig skal Sangsvanerne, som i flokke på op til 4-500 græsser på kornmarkerne, nævnes.

Mulighederne for at få et glimt af dette natursceneri er gode. Ved lavvande kan man færdes langs kysten. Herfra har man også et godt udsyn til Holmene i Nibe Bredning

Ellers er det en god ide at køre gennem Staun og videre ad Østerkær Vej. Desværre er alle marker hegnede, så man kan ikke gå helt ned til kysten. Men udsynet er fint, og oversigten over Hornsgår Holme er god. Det er her man i foråret kan se pæne flokke af Lysbuget Knortegås.

En anden mulighed er at køre til Barmer Landingsted. Her får man Vår og Kyø Holme i fint medlys. Man kan også vælge at tage den kystnære markvej langs de afgræssede enge helt frem til diget ved de indæmmede marker før Valsted. Her kan man følge diget ud til fjorden, og derefter fortsætte helt frem til Valsted By. En fin tur, som kan byde på mange gode oplevelser.

Tilbage til forsiden

©Albert Steen-Hansen
Opdateret d. 2.11.2003