Tilbage til naturdagbog 2013
Opdateret d. 27.10.2014


Myrhøj og Uhrehøj
 • De to plantager dækker tilsammen et areal på ca. 300 ha.
 • Ligger i den vestlige del af Farsø kommune syd for Trend Å og mellem byerne Strandby, Fredbjerg og Farsø.
 • Adgang til plantagerne kan ske dels ad en lokal cykelrute fra Farsø til Strandby, dels ad asfaltvej fra Strandby.
 • Myrhøj Plantage ejes af Nordjyllands Amt.
 • Uhrehøj Plantage ejes af Farsø Kommune


  Landskab og geologi:


  Det landskab, som plantagerne ligger i er geologisk set dannet i slutningen af sidste istid. Under afsmeltningen opstod der ved israndens frem- og tilbagerykning et morænelandskab, som det vi finder i det kuperede terræn i Kragehøj og Uhrehøje plantager. En kontrast til dette er det flade landskab, som Myrhøj Plantage vokser i. Fladerne her er dannet af det smeltevand, som strømmede ud af gletscherporte, der lå nordligere.
  Som andre steder i landet brækkede der også her store blokke af isen, som sidenhen blev dækket af smeltevandsaflejringer. Her lå de nedfrosset i måske flere hundrede år, inden temperaturstigningen formåede at smelte dem. Herved opstod dødishuller, som blandt andet Tandrup Sø og Sjørup Sø er eksempler på.
  I lange perioder lå landskabet hen uden plantevækst, og vinden havde frit spil i de sandede smeltevandsaflejringer. Metertykt flyvesand lagde sig i flodsletten, og store klitter opstod. I dag er det faktisk muligt at se resterne af fine parabelklitter i Myrhøj Plantage.

  Jordbundens udvikling i flyvesandet.


  Et par steder i Myrhøj Plantage har man afdækket en jordprofil, som viser aldannelser på forskellige udviklingstrin. Ja, et enkelt sted kan man endog se en dobbelt podzolering. Dette opstår, når en tidligere aldannelse overlejres af sand, og en ny podzol udvikles. Det skal dog bemærkes, at profilerne falder sammen, og er svære at se for tiden.

  Kulturhistorie


  Uhrehøj Plantage rummer 20 fredede gravhøje. Fra Uhrehøj ca. 50 meter over havet er der en fantastisk udsigt over Himmerland med mulighed for glimt af Limfjorden, når vejret er klart. Ud fra fund blandt andet en økseformet ravperle og urner kan man fastslå, at nogle af højene er bygget i yngre stenalders dysse- og jættestuetid.
  Af anden arkæologisk interesse bør fundet af Fredbjergvognen nævnes. Vognen stammer fra keltisk jernalder (500 f.Kr-Kr. f.) og blev måske brugt til religiøse optog.

  Publikumsfaciliteter

  Farsø Kommune og Nordjyllands Amt har udarbejdet en folder, som kan fås på de lokale turistbureauer og biblioteker.