Vilsted Sø
Et vådområdeprojekt med store perspektiver for plante-, dyre- og fuglelivet.Klik på kortet for at se det i stor størrelse 1024x768
Læs i korte træk om projektet nedenstående.( Nu 2008 historisk)

Her kommer Vilsted Sø

Ved stryget den 29. juli 2010 - Fra min naturdagbog
Tidlig maj-morgen 2010
Morgenstemning 22. september 2008
Knopsvanekamp 10. juli 2008
Stæreflokke den 19. juni 2008
Billeder af fugletårnet 8. marts 2008
Billeder fra den 23.juli. 2007
Billeder fra den 24. november 2006
Billeder fra den 4. oktober 2006
Billeder fra den 31. juli 2006
Billeder fra den 14. juli 2006
Billeder fra den 20. dec. 2005
Vilsted Sø måske ny ynglelokalitet for Sorthalset Lappedykker og andre spændende fugle?

Vådområdeprojektet i Bjørnsholm Ådal mellem Vilsted og Ranum med genskabelse af sø og ferske enge omfattende et areal på 900 ha., og hermed det hidtil største miljøgenopretningsprojekt i Nordjylland, har til formål at fjerne kvælstof fra området, og dermed forbedre vandkvaliteten i Limfjorden. Projektet er som sådan et led i opfyldningen af Vandmiljøplan II. Dertil kommer en forbedring af naturtilstanden i området, hvilket bl. a. vil ske ved genskabelse af højere vandstand. Et tredie formål er at sikre og forbedre de landskabelige værdier og rekreative muligheder.

Det er hævet over enhver tvivl, at projektet, når det står færdigt i år 2005, hvis alt går som planlagt, vil berige den vesthimmerlandske natur med en tiltrægt dynamik. Her genskabes et naturområde af national værdi, med mulighed for indvandring af sjældne planter, dyr og fugle. I den perlerække af vådområder, der strækker sig fra marsken i syd over Skjernåområdet, Vest Stadil Fjord, Tipperne, og frem til Vejlerne indgår Vilsted Sø som et værdifuld forbindelsesled.

Området som det er nu:
Et stort slettelandskab omkring en åben ådalen. Vandlidende marker og grøfter.
Fugle knyttet til det åbne land: Vibe ynglende med 10-15 par, lille Agerhønebestand og store flokke af rastende Hjejler om efteråret. Musvåge ses fouragerende over markerne.

I de vådeste områder findes få værdifulde plantesamfund med gøgeurter som Kødfarvet Gøgeurt og Majgøgeurt.

Et gæt på fremtiden.
Søen, de projekterede fugleøer og de våde enge vil virke som en magnet på fuglene. De lavvandede områder med rankegrøde vil, som vi har set det ved Lovns og ved Skjernå uden tvivl tiltrække Sorthalset Lappedykker, som vil yngle talrigt de første år. Toppet Lappedykker vil yngle mere konstant og med 10-15 par. Viberne vil få mindre råderum og vil gå tilbage, mens Rødben vil gå frem. Måske ser vi Klyder på fugleøerne.
Rastende andefugle som Pibeand i efteråret og Skeand i foråret vil blive et nyt indslag. Og Grågås vil sikker indfinde sig efter nogle år. I træktiden vil mylderet af fugle være på sit højeste. Som ornitolog vil det blive meget spændende at følge indvandringen af fugle fra den første dag efter vandet har fået frit løb. Det ser vi frem til, og vi vil meget gerne deltage i det rådgivende brugerråd, der skal nedsættes i år 2005.

På Nordjyllands Amts hjemmeside kan der læses meget mere om projektet. Adressen er: http://www.nja.dk/Serviceomraader/NaturOgMiljoe/Natur/VilstedSoe/VilstedSoe.htm
Albert Steen-Hansen
2005