Opdateret d. 11.4.2024


Tilbage til forsiden

Naturdagbog 2024

Vitskøl torsdag den 11. april

Et lille besøg i skoven øst for Vitskøl Kloster og senere en tur gennem klosterhaven. Blomstringen i selve klosterhaven er endnu sparsom, men i græsset uden for haven blomstrer flere forårsbebudere. Det gælder fladkravet kodriver, hulrodet lærkespore, lungeurt, vorterod og anemoner. På ruinerne blomstrer vårgæslingeblomst og bidende stenurt er på vej. Om et par uger, vil ruinerne være et plantebesøg værd.

Ruiner fra klosterkirken


Ruiner fra Klosterkirken


Nyere bro over "Volgrav"


Alléen med Løgstørbredning i det fjerne


Fladkravet kodriver


Fladkravet kodriver


Fladkravet kodriver


Fladkravet kodriver


Hulrodet lærkespore


Hulrodet lærkespore


Engkabbeleje


Gunnera


Gunnera


Øst for skoven står vandet højtLundbæk Skov mandag den 8. april

Det er efterhånden en del år siden, jeg sidst var i Lundbæk Skov. Derfor var jeg lidt spændt på at gense skoven. Det slog mig straks, hvor meget den er brugt som losseplads ret tæt på landevejen. Som det vil fremgå af fotografierne, drejer det sig om ret store emner: Trailer, sofahynder og regulære sofaer. Tilsyneladende har nogle af emnerne ligget længe. Sofahynden har myrene forlængst taget i besiddelse. Ret kort efter indgangen til skoven ligger et stort træ på tværs af skovstien. Tilsyneladende er træet fældet og lagt der med vilje. Sikkert for at forhindre folk i at køre ind i skoven med bil.

Nå, der var imidlertid meget at glæde sig over. Store populationer af vorterod strakte sig langs stien og langt ind mellem stammerne. Få humlebier søgte til blomsterne. Anemonetæppet var beskedent. Det var imidlertid en god oplevelse at gense den lille, sarte desmerurt. Den eneste art i Norden inden for desmerurtfamilien. Planten når en højde på 5-10 cm. Syd for stien så jeg ret mange vinbjergsnegle. Nogle enkelte har overvintret et stykke oppe i buskene.

Desmerurt


Desmerurt


Vorterod


Vorterod


Blomstrende mirabel


Blomstrende elm


Orange væggelav og rosetlav på hyld


Vinbjergsnagl


Storskrald i Lundbæk Skov


Storskrald i Lundbæk Skov (Sofahynde)


Myrene har taget hynden i besiddelse


Storskrald i Lundbæk Skov (kæmpe sofa)


Vandet i Halkær Å står højtVilsted Sø 5. april

En dag med få gæs. Bortset fra denne flok ved Munksjørupvej.

Blisgæs ved Munksjørupvej Vilsted


Hvid vipstjert


Nogle få ord om duer 14. marts

I Danmark har man mulighed for at se fire forskellige duearter. Dertil kommer tamduerne, der nedstammer fra klippeduen. Fælles for dem alle er, at de kan drikke med næbbet sænket ned i vand, der suges op i modsætning til andre fugle, der løfter hovedet. Ungerne fodres med "duemælk". Et protein- og fedtholdigt sekret.

De fem arter er:
Ringdue: Den talrigste due i Danmark. Yngler i alle landsdele, hvor især byernes parker har tætte bestande. Halvdelen af de danske ynglefugle trækker bort om vinteren, mens der kommer overvintrende ringduer hertil fra nord.

Tyrkerdue: Et ynglepar slog sig ned i Danmark i 1950. Men allerede fra 1930,erne begyndte der fra Tyrkiet en spredning mod nord og "ramte" Island i 1964. Tyrkerduen er en udpræget byfugl, der med sin monotone stemme på en for nogen irriterende måde gør opmærksom på sig selv.

Huldue:Tirsdag den 12. marts kunne man på DOF's nyhedsbrev læse om "Fremgang på duefronten" specielt møntet på hulduen. Fra at være en udpræget løvskovsfugl har hulduen tilpasset sig andet natur i Danmark. Hulduen er således fundet ynglende i 757 kvadrater i Atlas III (perioden 2014-2017) imod 337 kvadrater i Atlas II. Antal ynglende hulduer er ikke estimeret, som man siger. Men den sidste opgørelse anslår bestanden til 900-1000 par. Punktoptællingerne viser, at det kun er i Jylland, den er gået frem.
Det kom i øvrigt som en pudsig nyhed for mig, at hulduen kan finde på at yngle i kaninhuller. Det ses blandt andet på Fanø og på Hirsholmene. Nyhedsbrevet fortæller også, at der er adskillige eksempler på, at hulduen har fundet bunkers langs Vestkysten velegnede som ynglelokalitet.

Turteldue: Danmark er nordgrænsen for dens yngleområde. Og det er især i de sønderjyske skove med lysåbne partier, man finder den ynglende.

Klippedue (Tamdue):Klippeduen yngler, som navnet angiver, i klippe- og bjergegne. I litteraturen kan man nogen steder læse, at den har ynglet på Bornholm og Møns Klint. Andre steder, at den aldrig har ynglet i Danmark. De nærmeste lokaliteter, hvor den kan findes i dag, er på Færøerne og De Britiske Øer. Alle de "byduer", som findes vildtlevende her i landet og i øvrigt i mange storbyer i Europa, er forvildede tamduer, der nedstammer fra klippeduen.

Huldue fotograferet i vores tidligere have i Farstrup august 2014


Ringdue


Tyrkerdue


Turteldue


Klippedue fotograferet i Spanien


Trækkende ringduer


Ringduer slår sig ned i trætoppen


Trækkende ringduer. En flok på ca 90 fugle


Vilsted Sø 8. marts

Efter kl. 15:30 tog Inger og jeg en tur til Vilsted Sø og gik mod stryget. Allerede efter at have åbnet bildøren kunne vi høre blisgæssenes karakteristiske stemme. Og det skulle blive vildere. Allerede vest for Munksjørupvej stod der 3-400 blisgæs, og nu da vi bevægede os mod Stryget kom der flok på flok hen over os. Kort efter opstod et crecendo af gåselyde, da flere tusinde gæs, især bramgæs, lettede i øst og fløj mod os på vej til de vestliggende marker. Det var helt umuligt at sætte tal på fuglene.

Blisgæs. Fuglen nederst til højre er en ungfugl. Mangler striber på brystet


Blisgæs


Blisgæs. Et udsnit af ovenstående billede


Blisgaes


Blisgæs


Bramgæs i sen aftenlys


Bramgæs. Udsnit af en stor flok


Løgstør 8. marts

I nogen tid har der holdt en flok på ca. 25 stillitser til i en have på Islandsvej. Jeg har et par gange forøgt at fotografere dem i et lys, der har været gråt og kedeligt. Men i dag med sol fra en skyfri himmel var det oplagt at prøve igen. Flokken bestod i dag af kun 12 fugle.

Stillits


Stillits


Stillits


Stillits


Hærvejen ved Løgstør 4. marts

Går man ind på cykelstien (Hærvejen) hvor den krydser Danmarksvej og fortsætter nogle hundrede meter mod øst, vil man på skrænten på højre hånd i disse dage se en stor population af rød hestehov. Nogle er allerede i blomst. Planten hører til kurveblomstfamilien, og alle er hanplanter. Hunplanter er meget sjældne i Danmark. Længere hen på året udvikler der sig store rabarlignende blade, der i H.C. Andresens eventyr "Den grimme ælling" omtales som skræppeblade.

Rød hestehov


Samme plante set fra modsat side


Nærportræt


Vilsted Sø 1. marts

Et kort besøg før middag, hvor jeg kørte ad Sjørupvej til P-pladsen og vendte for at køre tilbage med solen ind fra syd. PÅ begge sider af vejen fouragerede store flokke af bramgæs. Jeg anslog det samlede antal til ca. 3500 fugle.
På engen nord for vejen er der opstået et lille vandhul. Her badede gæssene og pudsede sig. Af og til fløj små flokke over vejen til og fra de enge, der ligger på begge sider af vejen. Blisgæs deltog og lod sig genkende på deres karakteristiske stemme. På vej hjem stoppede jeg op på Munksjørupvej for at fotografere og filme de pæne flokke af blisgæs, der fouragerede i kanten af søen.

Rønhøj Plantage 21. februar

Med henblik på at fotografere laver tog vi en eftermiddagstur til Rønhøj Plantage. Det er min erfaring, at der i den gamle skov ses mange, ikke arter, men mange af samme slags. Billederne viser, hvad jeg fandt i dag.

Grågrøn bægerlav


Grenet rensdyrlav


Almindelig slåenlav


Almindelig slåenlav


Lakrød bægerlav. Podetium (fod "stilk") hvorpå det røde frugtlegeme sidder er kun en halv centimeter høj. Det er en lilleput-verden


Lakrød bægerlav. Frugtlegemet på dette eksemplar er på størrelse med hovedet på en nipsenål


Vilsted Sø 19. februar

Da det klarede op over middag tog jeg en tur til Vilsted Sø. "Iklædte" mig tålmodighed og ventede samme sted ved Sjørupvej på at noget skulle ske. Der var gåselyde fra flere retninger, men få på vingerne. Pludselig opstår der panik. Gæs, ænder og viber går på vingerne og bølger i større og mindre flokke over engen og vandet. Blisgæs, kortnæbede gæs, grågæs, bramgæs, viber og mængder af pibeænder er en del af panikken. De første sanglærker hører jeg og får senere øje på 3 fugle, der jagter hinanden.

Blisgæs


Blisgæs


Grågæs


Grågæs


Kortnæbbet gås


Kortnæbbet gås og bramgås


Tre gåsearter - kortnæbbet gås, bramgås og en enlig grågås i front


Pibeænder


Pibeænder


Pibeænder


Pibeænder


Viber. I alt talte jeg ca. 200 fugle


Vilsted Sø 13. februar

Bramgæs


Bramgæs


Dugpil


Vilsted Sø 8. februar

En kort eftermiddagstur med udgangspunk ved Ranum-siden, hvor vi havde fornøjelse af to skrigende ravne (måske et potentielt ynglepar) og overflyvende blisgæs. De høje dugpile i skovbrynet nord for søen blomstrer. Pilene går også under navnet pommersk pil.
På hjemvejen stoppede vi op ved Vilsted By og tog nogle stillbilleder samt nogle få videoklip.

Blisgæs


Dugpil (Salix daphnoides)


Dugpil


Dugpil


Inger fotograferer knopsvane ved Vilsted Sø


Vilsted Sø 7. februar

Med udgangspunkt fra Overlade ad markvej frem til ordinær sti, hvor vi parkerede, gik vi, Inger og jeg, mod Stryget. En svag, lidt kølig brise fra vest og en tindrende blå himmel dannede en smuk og behagelig ramme om gåturen. Jeg havde naturligvis kameraet med. Man ved jo aldrig. På markerne nordvest for Stryget kunne vi i kikkert se en lille flok bramgæs. Og da de gik på vingerne, anslog vi flokken til at omfatte ca. 150 fugle. Jeg tog en del billeder. Men inden vi kom så langt, havde en lille flok kortnæbbede gæs passeret os på højre hånd. Desuden hørte vi en enkelt blisgås, men fandt den ikke.
Flere gange stoppede vi op for at lede efter havørnene. Det gav pote. Begge de gamle fugle var på plads ved den store rede.

Bramgæs- i baggrunden Ranum Kirke


Bramgæs


Bramgæs- i baggrunden Ranum By


Bramgæs i sent eftermiddagslys


Kortnæbbede gæs


Hanstholm Havn 25. januar

En forrygende dag på havnen. På et forholdsvis lille område så vi 11 arter fugle. Nogle ganske unikke og som jeg fik billeder af. Først og fremmest skal den meget sjældne gæst Stillehavslom omtales. Vi fik et præg om, at den opholdt sig i bassin 3. Så efter, med klaprende tænder, at have set en flok sortænder, edderfugle, lomvie og rider i forhavnen, kørte vi om til det bassin 3. Straks vi ankom og parkerede bilen, fik vi øje på lommen. Desuden svømmede der fire lomvier rundt i den fjerneste del af basinnet. Jeg begyndte allerede på stor afstand at tage billeder. De kunne altid bruges som en husker. Men forsigtigt nærmede vi os mere og mere og ved at vente med tålmodighed, kom fuglen for hvert dyk tættere på. En overgang lå den i vand med flotte spejlinger fra de store trawlere. Senere gik vi lidt rundt om basinnet, og da fik Inger øje på en fløjelsand, der lå og pudsede sig. Kort efter fik jeg fokus på tre sortænder, der havde sat kursen direkte mod os. Det var gode minutter, da de svømmede og dykkede ganske tæt ved kajen. Også en enlig lomvie kom tæt på, mens de fire øvrige forblev i nogen afstand. Fugle set: Skarv, ride, svartbag, sølvmåge, edderfugl. sortand, lomvie, tejst, stenvender, gråkrage, snespurv

Stillehavslom (Gavia pacifica)


Stillehavslom (Gavia pacifica)


Stillehanslom (Gavia pacifica)


Stillehavslom (Gavia pacifica)


Fløjelsand


Fløjelsand


Fløjelsand


Fløjelsand dykker


Sortænder og sovende fløjelsand


Sortænder


Sortand


Sortænder


Lomvie i yderbasinnet


Lomvie i vinterdragt


Lomvier i vinterdragt


Lomvie i vinterdragt


Lomvie i vinterdragt


Ride i vinterdragt


Stenvender


Vilsted Sø 23. januar

Billeder taget fra bil ved Munksjørupvej, hvor der var åbent vand. Ellers er størstedelen af søen stadig isdækket. Bemærk i øvrigt, at sølvhejren har overvintret.

Sølvhejre


Grågæs lander


Stor skallesluger hun


Stor skallesluger han


Stor skallesluger han


Knopsvaner i selskab med pibeænder


Knopsvaner i selskab med pibeænder


Løgstør Bredning torsdag den 18. januar og Sebbersund/Nibe 19. januar
SÅ FORSKELLIGT VEJR! Fra gårdsdagens solrige vejr med flotte sneskyer over bredningen til snestorm over Halkær Bredning ved Sebbersund. I Løgstør Bredning er der nu kun åbent vand ude i sejlrenden. De fugle, som var her for 4-6 dage siden er trukket bort. Så i dag besluttede jeg mig for en tur til Sebbersund. Her må der være fugle, tænkte jeg. Og det slog til, Men bedst som jeg kom ud på bussernes vendeplads satte det i med kraftig snevejr. Det må der kunne komme anderledes billeder ud af, tænkte jeg. Og det gjorde det. Selv et grafisk billede i s/h kunne jeg få frem via photoshop. Tog et smut til Nbe og Nibe Roklub, hvor jeg lavede lidt film, tog nogle få stillbilleder og "fangede en hvinand" halvt om halvt.


Ved Løgstør 12. januar

Det ser ud til, at denne dag bliver den sidste vinterdag i denne omgang. I morgen skulle det sætte ind med tøvejr. Derfor var det mig et must at tage en tur til Løgstør Havn. Her har man også udsigt til Løgstør Bredning. I går var jeg ved kanalen. I dag satte jeg mig i bilen ved DOK 55 for at få flugtbilleder af evt. forbiflyvende skalleslugere. I den tid, jeg ventede, kom der kun en fugl forbi mig.Den "fangede" jeg. Senere kørte jeg hen til Hotel Du Nord, hvor jeg på min højre side fik øje på en stor flok hvinænder svømmende rundt ude i bredningen. Trods afstanden tog jeg en del billeder og talt i alt ca. 110 fugle.

Stor skallesluger han


Svartbag


Sølvmåge


Hvinænder-i front en svartbag


Hvinænder hanner


Hvinænder 9 hanner og 6 hunner


Hvinænder -tre hunner og tre hannder. Den ene han kurtiserer


Oplevelser ved Løgstør Havn 11. januar

Stor skallesluger han


Stor skallesluger hunner


Knopsvaner


Stor skallesluger hunFiskehejre på havnen


Sølvmåger på drivende isflage. I baggrunden hvinand han


Stor skallesluger på drivende isflage


Sølvmåge og svartbag på kajkanten


Ved Vilsted Sø onsdag den 10. januar

Det disede vejr med svag sol og med rimfrost på træer og buske lokkede mig ud med kameraet. Det var ret spændende at finde brugbare motiver. Nogle er i s/h ander i farver. Døm selv.

Broen ved ranumsiden


Broen ved Ranum


De næste fire viser som dette gruppen af træer ude på engen


Suzukien på p-plads ved Ranum


Lendrup


Lendrup


Hegn ved Lendrup


Gråbynke med iskrystaller


Vilsted Sø og omgivelser i sort/hvid. 8. januar

Den vedvarende frost helt ned til -14 grader om natten har næsten lukket Vilsted Sø. Kun nogle få hundrede kvadratmeter i forlængelse af Bjørnshoml Ås indløb i søen er åben. Her flokkes ikke særlig mange ænder (pibeænder og gråænder samt en mindre flok blishøns). På isen lidt syd herfor er der lidt sangsvaner og grågæs. Desværre er der folk, som ikke tager hensyn til fuglene og kører tæt på åbrinken. Fuglene letter, men hvor skal de flyve hen? I dag så jeg et par fotografere med mobiltelefon. Jeg burde have grebet ind.