De himmerlandske Heder
 
 

De himmerlandske Heder

Området følger en højderyg fra engene omkring Herredsbækken og den tidligere Vilsted Sø i vest til Kyødale i øst. Fra Borup Høj umiddelbart vest for Borupvej er der en fantastisk udsigt. Smukkest i august, når lyngen blomstrer. Men endnu mere storslået er udsigten fra Oudrup Østerhede, hvor man i klart vejr kan se helt til Tingskoven i Hanherred.

De himmerlandske Heder ligger på gamle indsande med talrige klitter, der giver landskabet karakter. Smukkest på Lundby Hede, hvor den skråner ned til Bruså. Mod øst åbenbares overordentlige smukke landskabsformer. Dybe erosionskløfter bevokset med lyng og enebær åbner sig mod Vidkær Ådal i Kyø Dale.

De himmerlandske Heder er i dag for størstedelens vedkommende domineret af Revling, Bølget Bunke og Blåtop. Hedelyngsdominerede områder forekommer kun få steder, f.eks. på Vindblæs Hede og på den afgræssede Lundby Hede ned mod Bruså. Græsheden er særlig markant på Lundby Hede omkring landevejen. Hist og her finder man vådbundsområder, som er domineret af græsser, siv og forskellige buske og træer. På Ajstup Hede lidt syd for kote 38 findes således et mindre vådområde med Smalbladet Kæruld og en lille bestand af Tranebær. I randområdet vokser Mosebølle. De to sidstnævnte planter er sikkert årsagen til, at jeg i år 2000 har fundet to eksemplarer af den smukke dagsommerfugl Bølleblåfugl. Det skal også med, at jeg samme år har fundet 10-12 flyvende Hedepletvinge. En sommerfugl, som er fredet i henhold til Bernkonventionen . På Frejstrup Hede, i Kyø Dale og ved Bruså Dambrug findes ege- og gyvelkrat.

Hedepletvinge

 

 

Hedepletvinge

I 1941 blev i alt 900 ha fredet med følgende kendelse: "De fredede områder skal henligge i den naturtilstand, hvori de nu forefindes." På det tidspunkt, hvor fredningen blev stadfæstet, kendte man ikke tilstrækkeligt til hedens naturlige udvikling og økologi. Det har medført, at man i dag må se i øjnene, at heden er ved at forsvinde som lynghede, og med den også de dyr og planter, der er knyttet til den. Desuden er hederne udgået af landbrugsdriften, og det betyder, at man, hvis hederne skal bevares, må gennemføre naturpleje. Der er således behov for en revurdering af den gamle fredning. Det er på den baggrund, at Nordjyllands Amt i 1994 fremlagde et fredningsforslag. Forslaget kan rekvireres på Amtsgården Niels  Bohrsvej 30 9220 Aalborg Øst
Sidste nyt: Der foreligger nu et færdigt fredningsforslag, som omfatter ca. 1315 ha. En forøgelse i forhold til den gamle fredning fra 1941 på over 400 ha.

Tilbage til forsiden

Opdateret d. 2.11.2003
©Albert Steen-Hansen